OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach informuje, że funkcjonuje prawidłowo i działa bez zastrzeżeń, zakład jest wypłacalny, nie ma zaległych zobowiązań. Wszystkie należności realizowane są na bieżąco.

Budżet na 2020 rok tworzony był we wrześniu 2019 roku z ustaleniem przychodów i wydatków zakładu. Przy ustalaniu budżetu nie było możliwości założyć, że rok 2020 będzie rokiem wyjątkowym i trudnym ze względu na pandemię. Wszystkie samorządy w kraju musiały radzić sobie z problemami finansowymi na każdej płaszczyźnie, zakłady budżetowe również. W większości mogły liczyć na wsparcie i pomoc gmin.

Należy również zauważyć, że na wykonanie przychodów mają wpływ zlecenia zewnętrzne oraz wszystkie wpłaty od osób fizycznych i prawnych tj. wodę, ścieki i czynsze.

Fragmentaryczne porównanie kosztów i dochodów zakładu za 2020 rok i krytyczne stwierdzenie „złej gospodarności”, bez analizy poszczególnych składników mających wpływ na wynik finansowy jest niedopuszczalne. Zakład rozwija się, inwestuje i powiększa swój majątek mimo trudnej sytuacji w kraju. Od 2019 roku dokonał zakupu środków trwałych na ok. 300 tysięcy złotych, aby móc sprawnie wykonywać zadania zlecone, środki finansowe wypracowane inwestuje się w zakup sprzętu, który przez wiele lat nie był wymieniany czy modernizowany.

Porównując z poprzednimi latami:

2017 rok - przychody nie były wykonane zgodnie z planem o 622 tysięcy złotych

2018 rok - przychody były mniejsze o ponad 1 milion złotych

2019 rok - mniejsze o ponad 500 tysięcy złotych

W analizowanym przez Radę Miejską okresie pandemii trwającej 9 miesięcy i ograniczeń o 700 tysięcy złotych wynik ten nie odbiega od lat poprzednich, a wcześniej nie był podstawą do twierdzeń o upadku zakładu.

Pomimo trwającej pandemii w 2020 roku i braku wymagalnych wpłat (woda, ścieki, czynsze) oraz zmniejszonej znacznie w stosunku do lat poprzednich liczbie zleceń gminnych, środki obrotowe zakładu na koniec 2020 roku mają wynik dodatni i wynoszą 196 716,30 złotych. Wynik jest mniejszy niż w poprzednich latach ponieważ zakład inwestuje środki w zakup sprzętu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania. Ponadto zakład z własnych środków dołożył do zadania – utrzymania zieleni miejskiej, porządku i czystości w gminie kwotę ok. 115 tys., podobnie kształtują się wydatki na zasoby mieszkaniowe, do których zakład dołożył w 2020 r. 85 372zł. Na wydatki związane z covidem zakład przeznaczył ok. 24 tys.

Wszystkie te kwoty stanowią o dodatkowych kosztach zakładu, które w latach wcześniejszych nie były ponoszone.

Brak wymaganych przychodów w 2020 roku nie wpływa niekorzystnie na kondycję finansową zakładu, który pomimo ograniczeń wykonuje swoje zadania na bieżąco, zgodnie ze statutem. Wynik środków finansowych na koniec 2020 roku jest dodatni i wynosi 196 716, 30 złotych i świadczy, że zakład zarządzany jest prawidłowo pomimo wielu trudnych sytuacji i braku porozumienia oraz akceptacji Rady Gminy.

W najbliższym miesiącu w zakładzie przeprowadzany jest audyt finansowy, prowadzony przez niezależnego, zewnętrznego audytora, który wskaże jak zarządzany był zakład przez ostatnie okresy sprawozdawcze również 2020 rok.

W związku z powyższym twierdzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach wygłoszone podczas sesji w dniu 14 czerwca 2021 są bezpodstawne i wprowadzają mieszkańców Gminy Krośniewice w błąd.