główna zawartość strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Łodzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa Beneficjenta: Gmina Krośniewice Nazwa Inwestycji: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW NA TERENIE AGLOMERACJI KROŚNIEWICE”

Nr umowy: UDA-RPLD.02.01.00-00-057/08-00 z dnia 30 października 2009r.

Nr Aneksu do Umowy: UDA-RPLD.02.01.00-00-057/08-01 z dnia 30 listopada 2009r.

Całkowita wartość projektu: 10 366 145,65 PLN (100%)

Koszty kwalifikowalne: 10 350 285,65 PLN w tym:

  • Środki z budżetu Gminy Krośniewice: 3 143 572,35 (30,37%)
  • Kwota dofinansowania z EFRR: 7 206 713,30 PLN (69,63%)

Koszty niekwalifikowane: 15 860,00 PLN

Artykuł program regionalny