główna zawartość strony

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest zakładem budżetowym gminy, powstałym w wyniku likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na mocy uchwały Nr 114/XVII/92 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 maja 1992 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest zakładem budżetowym gminy, który świadczy usługi w zakresie:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
  • odbioru nieczystości płynnych gromadzonych w bezodpływowych zbiornikach;
  • budowy sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych;
  • prac ogólnobudowlanych.

Obecnie zakład zarządza:

  • siecią wodociągową i kanalizacyjną wraz z przyłączami oraz dwiema stacjami uzdatniania wody w Krośniewicach i w Nowem;
  • oczyszczalniami ścieków w Pawlikowicach, Głogowej, Godziębach i Morawcach;
  • gminnymi zasobami mieszkaniowymi;
  • targowiskiem miejskim.