główna zawartość strony

Stacja Uzdatniania Wody w Krośniewicach

Stacja Uzdatniania Wody w Krośniewicach Stacja Uzdatniania Wody w Krośniewicach

Woda na potrzeby miasta Krośniewice oraz kilku pobliskich miejscowości pobierana jest z ujęcia zlokalizowanego w Krośniewicach, przy ul Toruńskiej 9, składającego się z czterech studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody.

Studnie głębinowe wchodzące w skład ujęcia komunalnego w Krośniewicach pracują w ramach zasobów wód podziemnych, które zostały ustalone i zatwierdzone dla miasta Krośniewice wg stanu na miesiąc marzec 1990 roku decyzją Wojewody Płockiego w ilości: Qe = 150 m3/h

Wydajności eksploatacyjne dla poszczególnych studni głębinowych, ustalone ww. decyzją są następujące:

studnia 1a - Qe = 40 m3/h
studnia 2 - Qe = 60 m3/h
studnia 3 - Qe = 40 m3/h
studnia 4 - Qe = 60 m3/h

głębokość studni 1a (ujmuje trzeciorzędową warstwę wodonośną) - 41 m.
głębokość studni 2 (ujmuje trzecio- i czwartorzędową warstwę wodonośną) - 50 m.
głębokość studni 3 (ujmuje czwartorzędową warstwę wodonośną) - 40 m.
głębokość studni 4 (ujmuje trzeciorzędową warstwę wodonośną) - 50 m.

Wszystkie studnie, wchodzące w skład ujęcia komunalnego w Krośniewicach zlokalizowane są na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.
Studnie zlokalizowane poza ogrodzonym terenem stacji wodociągowej posiadają wygrodzony teren o promieniu około 8-10 metrów, licząc od zarysu obudowy studni.

STACJA WODOCIĄGOWA
Woda pobierana ze studni głębinowych zawiera ponadnormatywne związki manganu i żelaza i poddawana jest procesowi uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 9 w Krośniewicach.

Stacja Wodociągowa wyposażona jest w następujące urządzenia:

  • 6 sztuk odżelaziaczy
  • 2 sprężarki ze zbiornikiem o pojemności 400 litrów.
  • 2 dmuchawy
  • 2 chloratory typu C-52, w tym: jeden pracuje, a drugi jest rezerwowy
  • 4 pompy drugiego stopnia sterowane automatycznie, które przesyłają wodę
  • do hydroforów. (pompy pracują na zmianę, co najmniej jedna stanowi
  • zabezpieczenie na wypadek awarii)
  • 4 hydrofory o pojemności V = 6m3 każdy
  • zbiornik wyrównawczy wody czystej,
  • 2 pompy do płukania filtrów

MONITORING JAKOŚCI WÓD
Badania jakości wody surowej oraz uzdatnionej są prowadzone systematycznie przez laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.