główna zawartość strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119.1):

1. Administratorem danych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel. 24 252 31 43 e-mail: Otwiera program do wysyłania emailimzgkim(at)op.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest Ryszard Kujawski, e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiodo24(at)wp.pl,

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o finansach publicznych) oraz pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

4. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. 1 RODO).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.

10. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.